TS Wisła Kraków SA

Raporty finansowe

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA OKRES OD 1 LIPCA 2022 DO 31 GRUDNIA 2022

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU

Kwota wypłaconych zobowiązań agentom zawodników piłkarskich w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wyniosła 820 tys. zł.


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 30 CZERWCA 2022 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2021 DO 30 CZERWCA 2022 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 30 CZERWCA 2022

Kwota wypłaconych zobowiązań agentom zawodników w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 2.530 tys. zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA 2021 ROK

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

Koszty prowizji menedżerskich uległy niewielkiemu zwiększeniu w 2021 roku, o ok. 400 tys. zł w stosunku do 2020 roku. Zwiększenie to wynika również z pozyskania zawodników „wolnych”, za których menedżerowie otrzymują większe prowizje niż przy transferach odpłatnych. W 2021 roku Klub dokonywał również spłat prowizji menedżerskich z lat ubiegłych, stąd kwota wypłaconych zobowiązań agentom zawodników piłkarskich w 2021 roku była większa, wynosząc 2.096 tys. zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA 2020 ROK

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

Kwota wypłacona agentom/pośrednikom w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.082 tys. złotych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA 2019 ROK

Kwota wypłacona agentom/pośrednikom w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.828 tys. złotych, z czego kwota 835 tys. złotych odnosi się do zobowiązań powstałych w 2019 roku oraz kwota 993 tys. złotych do zobowiązań powstałych w okresach wcześniejszych. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań wobec agentów/ pośredników w trakcie 2019 roku wyniosła 1.005 tys. złotych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA 2018 ROK


Kwota wypłacona agentom/pośrednikom w 2018 roku wyniosła 342 tys. złotych, z czego kwota 32 tys. złotych odnosi się do zobowiązań powstałych w 2018 roku oraz kwota 310 tys. złotych do zobowiązań powstałych w okresach wcześniejszych. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań wobec agentów/ pośredników w trakcie 2018 roku wyniosła 772 tys. złotych.