TS Wisła Kraków SA

Informacje dla Akcjonariuszy

Drogi Akcjonariuszu!

jeśli nabyłeś akcje spółki TS Wisła Kraków S.A., poniżej przekazujemy kilka informacji, które mogą być dla Ciebie przydatne:

 Ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) nastąpiła dematerializacja akcji spółki TS Wisła Kraków

W związku z tym, od dnia 1 marca 2021 r., dokumenty akcji wydanych przez Spółkę utraciły moc obowiązującą.

 Dematerializacja akcji następuje poprzez zastąpienie dokumentu akcji wpisem do elektronicznego rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez biuro maklerskie (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Biuro Maklerskie - podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy).

Od dnia 1 marca 2021 r. za właściciela akcji uważana jest jedynie osoba widniejąca w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

  W zakresie wykazania przez Akcjonariusza, że przysługują mu prawa udziałowe wobec Spółki, dokument akcji zachowuje moc dowodową przez do 1 marca 2026 r.
 Jeżeli Twoje akcje nadal nie zostały zdematerializowane, możesz pod wskazanym linkiem pobrać elektroniczny formularz zgłoszenia akcji: https://sklep.wisla.krakow.pl/dematerializacja/.
Należy uzupełnić wymagane informacje, następnie wygenerować, wydrukować i własnoręcznie podpisać wygenerowany formularz.

Po jego podpisaniu bardzo prosimy o jego zeskanowanie i przesłanie go na adres mailowy: [email protected] lub przesłanie listem do siedziby Klubu tj. ul. Władysława Reymonta 20, 30 – 059 Kraków.

 Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować na wskazanego maila: [email protected]

2023: