Oświadczenie dot. publikacji na temat Jakuba Meresińskiego

1
8871

W związku z publikacjami pojawiającymi się dziś w mediach dotyczących nowego właściciela Wisły Kraków SA, adwokat Nicholas Cieslewicz wydał w jego imieniu oświadczenie. Poniżej prezentujemy jego treść.

OŚWIADCZENIE

“W związku z ostatnimi publikacjami medialnymi, atakującymi osobę Pana Jakuba Meresińskiego, w których wskazuje się, jakoby dopuścił się on przestępstw prania brudnych pieniędzy oraz narażenia Skarbu Państwa na wielomilionowe straty – mając na względzie potrzebę wyeliminowania nieprawdziwych oraz nieznajdujących uzasadnienia w dowodach, powielanych w wielu środkach masowego przekazu twierdzeń, należy podnieść, iż zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP: “Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sadu”.

Identyczne unormowanie zostało również zawarte w art. 5 kodeksu postępowania karnego, zgodnie z dyspozycją którego: “Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem”.

Zasada domniemania niewinności, którą statuują powyższe przepisy jest jedyną w polskim prawie dyrektywą mającą postać tzw. reguły absolutnej, od której nie przewiduje się żadnych wyjątków.

W kontekście powyższego podkreślić trzeba z całą stanowczością, iż Pan Jakub Meresiński jest w świetle przepisów polskiego prawa osobą niekaraną i niewinną, gdyż nie został nigdy skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Tym samym przypisywanie Panu Jakubowi Meresińskiemu odpowiedzialności za popełnienie jakichkolwiek przestępstw, stanowi naruszenie jego dóbr osobistych oraz bezprawnie godzi w jego dobre imię.

Zaznaczyć należy, iż Pan Jakub Meresiński podejmie wszelkie kroki prawne, aby przeciwdziałać rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji godzących w jego dobra osobiste. Jednocześnie wskazać trzeba, iż wolą Pana Jakuba Meresińskiego pozostaje nie dokonywanie przez media anonimizacji jego danych personalnych, z uwagi na fakt, iż jest osobą niekaraną i niewinną.

adw. Nicholas Cieslewicz”